ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
(ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)
про надання послуг в рамках діяльності
Центру Розвитку Підприємництва
м. Херсон 2018 рік

Громадська організація “Регіональний центр сталого розвитку”, в обличчі Центру Розвитку Підприємництва (надалі – ЦРП), з одного боку, та будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) даний договір публічної оферти (далі – Користувач), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали даний договір публічної оферти (далі — Публічний договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Центру розвитку підприємництва громадської організації “Регіональний центр сталого розвитку”. Укладанням цього Публічного договору Сторони домовилися про наступне.

1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. З метою однозначного розуміння термінів та визначень, що застосовуються у даному Публічному договорі, Сторони дійшли згоди щодо їх використання з таким тлумаченням:
1.1.1. Регіональний центр сталого розвитку (далі – Організація) – громадська організація “Регіональний центр сталого розвитку”, зареєстрована в установленому чинним законодавством України порядку;
1.1.2. Центр Розвитку Підприємництва – проект, який реалізується Організацією;
1.1.3. Керівник ЦРП – уповноважена Організацією особа, яка здійснює оперативне управління ЦРП та забезпечує контроль виконання положення, яке регламентує діяльність ЦРП;
1.1.4. Положення (далі – Положення) – затверджене Організацією положення, яке регламентує діяльність ЦРП
1.1.5. Сайт – офіційний веб-сайт ЦРП розташований за адресою http://www.crp.org.ua.
1.1.6. Публічна оферта – публічна пропозиція ЦРП викладена на офіційному веб-сайті ЦРП за адресою http://www.crp.org.ua, адресована невизначеному колу осіб укласти договір публічної оферти на визначених умовах;
1.1.7. Користувач – будь-яка особа, яка відвідала веб-сайт http://www.crp.org.ua і акцептувала даний Публічний договір;
1.1.8. Акцепт – надання повної і безумовної згоди на укладення Публічного договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Публічного договору Сторонами;
1.1.9. Послуги (далі – Послуги) – одна або декілька послуг, які надаються в рамках діяльності ЦРП, що визначені Організацією;
1.1.10. Відвідувач – будь-яка особа, що відвідала веб-сайт ЦРП за адресою http://crp.org.ua та не акцептувала Публічний договір;
1.1.11. Угода про співпрацю (далі – Угода) – договір, який встановлює загальні принципи взаємодії між ЦРП та Партнером;
1.1.12. Партнер ЦРП (далі – Партнер) – юридична особа або фізична особа-підприємець, яка уклала з ЦРП Угоду та відповідно до діючого законодавства України має право провадити свою діяльність;
1.1.13. Договір про надання послуг – тристоронній договір про надання Послуг, який укладається між ЦРП, Партнером та Клієнтом;
1.1.14. Клієнт (далі – Клієнт) – юридична особа або фізична особа-підприємець, яка уклала договір із надання послуг з метою отримання Послуг;
1.1.15. Аплікаційна форма – аплікаційна форма та/або анкета в паперовому чи електронному вигляді, що розміщена на веб-сайті http://www.crp.org.ua або передана Клієнту чи Користувачу в паперовому вигляді;
1.1.16. Сервіси – додаткові послуги які не визначені серед пріоритетних напрямків діяльності ЦРП;
1.1.17. Порядок надання послуг – спеціально визначений порядок та умови надання Послуг в рамках діяльності Центру Розвитку Підприємництва громадської організації “Регіональний центр сталого розвитку”, який затверджуються Організацією;
1.1.18. Треті особи – всі інші особи крім Сторін.
1.2. Інші поняття, що використовуються в даному Публічному договорі, наділяються Сторонами значенням, що міститься в чинному законодавстві України (нормативне значення), а у випадку відсутності нормативного значення терміну чи поняття, Сторони наділяють такі терміни і поняття загальноприйнятим значенням.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Даний договір є публічним договором, який вважається укладеним Сторонами з моменту Акцепту Користувачем всіх без винятку умов та положень даного Публічного договору.
2.2. Будь-яка із наступних дій вважається Акцептом даного Публічного договору:
2.2.1. Факт реєстрації Користувача в розділі “Реєстрація” на веб-сайті ЦРП за адресою http://crp.org.ua;
2.2.2. Завантаження, заповнення, надсилання, будь які інші дії з текстовими, графічними та будь-якими іншими матеріалами, які розміщені на веб-сайті ЦРП за адресою http://crp.org.ua;
2.2.3. Письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення ЦРП про прийняття умов даного Публічного договору;
2.2.4. Телефонування та/або відправлення повідомлень на телефонний номер ЦРП, який розміщений на веб-сайті ЦРП за адресою http://crp.org.ua в розділі “Контакти”;
2.2.5. Здійснення комунікації з ЦРП, співробітниками ЦРП або експертами ЦРП, будь-яким іншим способом з питань, що відносяться до діяльності Центру Розвитку Підприємництва.
2.3. Якщо Користувач не згодний з умовами даного Публічного договору, він не має права укладати його, а також не вправі отримувати Послуги в рамках діяльності ЦРП.
2.4. Особа, яка не акцептувала даний Публічний договір, але відвідала веб-сайт http://crp.org.ua отримує статус Відвідувача;
2.5. На Відвідувача не поширюються положення даного Публічного договору;
2.6. Сторони підтверджують, що даний Публічний договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, що укладений під тиском чи обманним шляхом.
2.7. Публічний договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України, ст.11 Закону України “Про електронну комерцію” і є рівним по силі письмовому договору.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Укладанням цього Публічного договору Сторони узгоджують взаємовідносини між собою з моменту Акцепту цього Публічного договору, які не стосуються безпосередньо надання Послуг в рамках діяльності ЦРП;
3.2. Акцептування цього Публічного договору надає Користувачу право на отримання Послуг в рамках діяльності Центру Розвитку Підприємництва;
3.3. Послуги в рамках діяльності ЦРП, в тому числі умови, які стосуються безпосередньо надання Послуг, узгоджуються виключно шляхом укладання договорів про надання послуг;
3.4. Перелік, вартість, умови та порядок надання Послуг визначається окремо та індивідуально для кожного Користувача відповідно до існуючих і належним чином оформлених Користувачем потреб.
3.5. Уклавши цей Публічний договір Користувач засвідчує, що він:
3.5.1. Усвідомлює мету Центру Розвитку Підприємництва, яка полягає в сприянні розвитку підприємництва, шляхом надання індивідуальних послуг, спрямованих на задоволення конкретних потреб Користувача;
3.5.2. Визнає принципи роботи Центру Розвитку Підприємництва, які полягають в визначені чіткого комплексу потреб та завдань Користувача та регламентації усіх процесів взаємодії Центру Розвитку Підприємництва з Користувачем, а також комунікаційній дисципліні;
3.5.3. Розуміє, що дотримання принципів, правил та рекомендацій Центру Розвитку Підприємництва корелює із вирішенням конкретних завдань Користувача;
3.5.4. Усвідомлює, що не має права перепродавати надану йому послугу третім особам, без отримання на це письмової згоди ЦРП;

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

Користувач має право:
4.1. Бути отримувачем Послуг, які надаються в рамках діяльності ЦРП згідно положень викладених в п. 3.3 та 3.4. цього Публічного договору;
4.2. Безоплатно отримувати первинну консультацію в письмовій формі щодо напрямків діяльності ЦРП;
4.3. Отримувати письмову відповідь на заповнену та відповідним чином надіслану аплікаційну форму;
4.4. Отримувати рекомендації щодо потенційних партнерів, інвесторів, ринків збуту, посередників, які можуть надати необхідну послугу відповідно до потреб Користувача;
4.5. Безпосередньо або через третіх осіб взаємодіяти та самостійно приймати рішення щодо подальшої взаємодії із потенційним партнером, донором, інвестором, посередником, тощо. У цьому випадку ЦРП не несе відповідальності за подальший розвиток комунікації, якість наданих послуг, тощо;
4.6. Надавати пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення роботи ЦРП, якщо такі надані в письмовій формі офіційними каналами комунікації ЦРП;
4.7. Використовувати та/або розповсюджувати інформацію, отриману в результаті комунікації з ЦРП в усній, письмовій, електронній та будь-якій іншій формі за наявності письмового дозволу від ЦРП.

Користувач зобов’язаний:
4.8. Чітко та зрозуміло визначати напрямки взаємодії з ЦРП, чітко формулювати цілі, проблемні питання, завдання та очікувані результати від взаємодії з ЦРП;
4.9. Надавати достовірну інформацію в повному об’ємі, необхідну для взаємодії щодо напрямку, в якому буде визначена співпраця з ЦРП;
4.10. Бути уповноваженим від відповідного підприємства або організації, надавати інформацію, та вчиняти дії необхідні для отримання Послуги;
4.11. Не відступати від комунікаційних стандартів встановлених ЦРП, додержуватись усіх домовленостей (у тому числі й досягнутих в усній формі), завчасно попереджати про необхідність корегування домовленостей, максимально оперативно відповідати на електронні листи, попереджати про зміни у попередньо затвердженому графіку, тощо.
4.12. Не розповсюджувати інформацію, яка прямо або опосередковано стосується ЦРП, як інституції, її співробітників, партнерів, залучених фахівців, та яка може призвести до репутаційних втрат чи ризиків таких втрат, або відноситься до категорії «інформації особистого характеру», яка захищена діючим законодавством щодо захисту гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи.

ЦРП має право:
4.13. Для надання первинної консультації отримувати від Користувача:
– чітко визначені напрямки взаємодії з ЦРП, формулювання цілі, проблемних питань, завдань та очікувань від визначеної взаємодії;
– вичерпну інформацію щодо напрямку, в якому буде визначена співпраця;
– додаткову інформацію, дані, підтвердження, тощо.
4.14. У випадку порушення Користувачем умов цього Публічного договору, переглянути умови в односторонньому порядку призупинити або повністю припинити співпрацю з Користувачем;
4.15. В рамках діяльності ЦРП – надавати інформацію про Користувача третім особам, зберігаючи умови конфіденційності та виступати від імені Користувача. Усі умови щодо представлення інтересів та формату переданих даних в кожному конкретному випадку визначаються окремо;
4.16. Вимагати від Користувача дотримання умов цього Публічного договору в тому числі в судовому порядку, в спосіб визначений законодавством України;
4.17. Залучати третіх осіб для надання Послуг Користувачу, які мають необхідну кваліфікацію для надання конкретного виду Послуг.

ЦРП зобов’язаний:
4.18. Дотримуватися умов цього Публічного договору;
4.19. За необхідності інформувати Користувача про відкриття нових напрямків роботи Центру Розвитку Підприємництва та щодо Послуг, що надаються в рамках діяльності Центру Розвитку Підприємництва;
4.20. Постійно вести роботу щодо пошуку Партнерів, які можуть надавати Послуги, в яких зацікавлений Користувач.
4.21. Надавати Користувачу інформацію щодо Партнерів, які можуть надати Послуги, необхідні для досягнення мети, виконання поставлених завдань, тощо;
4.22. Інформувати Користувача про внесення змін в цей Публічний договір та інші нормативні документи, які регламентують діяльність ЦРП та безпосередньо мають відношення до Користувача;

5. ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ МІЖ СТОРОНАМИ

5.1. Користувач завантажує, заповнює та відправляє на електронну адресу (e-mail) ЦРП одну або декілька аплікаційних форм відповідно до напрямків діяльності ЦРП, які цікавлять Користувача. Інформація щодо напрямків діяльності ЦРП розміщена на веб-сайті http://crp.org.ua;
5.2. В аплікаційній формі Користувачу необхідно чітко визначити свої інтереси та очікуваний результат від співпраці з ЦРП;
5.3. Експерти ЦРП розглядають подану аплікаційну форму та визначають Послуги, які надаватимуться в рамках діяльності ЦРП. Послуги, що надаватимуться визначаються в індивідуальному порядку. Після визначення Послуг, Користувачу направляється електронний лист з конкретними рекомендаціями та/або пропозиціями щодо Послуг, які готовий надати ЦРП або Партнер;
5.4. Відповідь Користувачу має бути направлена не пізніше ніж протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання аплікаційної форми;
5.5. Послуги можуть надаватися на платній або безоплатній основі;
5.6. Якщо Користувач надіслав заповнену аплікаційну форму у вихідний або святковий день, то розгляд аплікаційної форми починається в перший робочий день після дня надсилання Користувачем аплікаційної форми;
5.7. У випадку, якщо Користувач заповнив аплікаційну форму некоректно, не повністю або з помилками, Користувачу направляється електронний лист з вимогою виправити помилки, надати додаткові дані, тощо;
5.8. Після отримання пропозиції від ЦРП Користувач протягом 7 (семи) робочих днів з дати отримання такої пропозиції повинен повідомити ЦРП про наміри укладання відповідного договору про надання послуг, або відмовитися від отримання запропонованих Послуг. Якщо Користувач має пропозиції, доповнення або побажання, він може викласти їх в письмовій формі та запропонувати ЦРП до розгляду;
5.9. Перемовини ЦРП з Користувачем щодо виду Послуг, їх обсягу, вартості та інших умов, не повинні тривати більше 14 (чотирнадцяти) днів. Якщо такі перемовини тривають більше 14 днів, ЦРП залишає за собою право розірвати в односторонньому порядку цей Публічний договір;

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Публічним договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
6.2. Усі спори, що виникають з цього Публічного договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
6.3. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.
6.4. ЦРП не несе будь-якої відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Користувачу за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини ЦРП (а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Користувача та/або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та/або настання форс-мажорних обставин).
6.5. За одноразову необґрунтовану відмову від виконання своїх зобов’язань винна Сторона отримує попередження.
6.6. За повторне відмову від виконання своїх зобов’язань постраждала Сторона має право розірвати цей Публічний договір в односторонньому порідку.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що передбачені цим Публічним договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин.
7.2. Під форс-мажорними обставинами у даному Публічному договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, резидентом якої є Користувач, або держави, резидентом якої є ЦРП, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов’язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання цього Публічного договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.
7.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов’язань за цим Публічним договором і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

8. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

8.1. Всі комунікації в рамках виконання положень цього Публічного договору мають офіційний статус;
8.2. Усні перемовини, які здійснюються в рамках виконання положень цього Публічного договору підлягають протоколюванню та затвердженню шляхом їх підпису Сторонами;
8.3. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю та всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Публічного договору відповідно до його умов.
8.4. Одностороння зміна умов укладеного Публічного договору Користувачем чи відмова виконувати умови укладеного Публічного договору Користувачем є неприпустимою, за винятком випадків, передбачених цим Публічним договором. Жодна зі Сторін цього Публічного договору не має права передавати свої права та обов’язки третім особам без згоди на це другої Сторони.
8.5. Власним акцептуванням Публічного договору Користувач добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі можуть використовуватися в комерційних цілях, в тому числі отримання інформації про Користувача та обробки інформації про нього, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність ЦРП. У випадку небажання отримувати інформацію про діяльність ЦРП, Користувач має право звернутися до ЦРП, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів та надіславши її на поштову або електронну адресу ЦРП.
8.6. ЦРП не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Користувачем при заповнені відповідної аплікаційної форми. Користувач несе відповідальність за достовірність інформації вказаної при заповнені відповідної аплікаційної форми, заявки, анкети, тощо.
8.7. Користувачу надається право на використання Послуг ЦРП виключно у своїй внутрішній діяльності без права їх відчуження або передачі на користь третіх осіб.
8.8. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Публічного договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.
8.9. Цей Публічний договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Публічним договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами.
8.10. ЦРП самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови даного Публічного договору та додатків до нього, які є його невід’ємними частинами. ЦРП має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього Публічного договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним договором. При цьому ЦРП гарантує та підтверджує, що розміщена на Веб-сайті ЦРП поточна редакція тексту цього Публічного договору, є дійсною;
8.11. У разі внесення змін в цей Публічний договір та/або додатки до нього, ЦРП в триденний термін сповіщає Користувача про такі зміни.

9. РЕКВІЗИТИ ЦРП

Громадська організації “Регіональний центр сталого розвитку”
Місце знаходження: 73000, м. Херсон, вул. Олексія Шовкуненко, буд.82б, кв.1
Код ЄДРПОУ: 42168670

Редакція від 21.07.2018
Затверджено рішенням керівного органу громадської організації «Регіональний центр сталого розвитку»